Email icon info@duosshop.hr
 • Kontaktirajte nas putem e-maila 24/7.
 • Odgovorit ćemo Vam sigurno do 24 sata.
Tražim
Unesite traženu frazu, molim
Brendovi
(
)
Proizvodi
(
)

Pravila o privatnosti

Načela obrade i zaštite osobnih podataka


Članak I.

Osnovne odredbe


Voditelj osobnih podataka prema čl. 4 točka 7 uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  (u daljnjem tekstu: „GDPR“) je d.o.o. Luxury Eyewear SK, s.r.o., sa sjedištem Dunajská 3, 811 08 Bratislava (u daljnjem tekstu: „voditelj“).

Kontaktni podaci voditelja su: poštanska adresa: Dunajská 3, 811 08 Bratislava adresa e-pošte: info@duosshop.hr.

Osobni podaci su podaci, koji se tiču identificirane fizičke osobe ili fizičke osobe čiji identitet se može utvrditi izravno ili neizravno, uglavnom na temelju općenito primjenjivog identifikatora, drugog identifikatora naprimjer ime, prezime, identifikacijski broj, podaci za lokalizaciju, ili online identifikator, ili na temelju jedne ili više karakteristika ili znakova, koje sastavljaju njezin fizički identitet, fiziološki identitet, genetski identitet, psihički identitet, mentalni identitet, ekonomski identitet, kulturni identitet ili socijalni.


Članak II.

Izvori obrađenih osobnih podataka, zakonski razlog i svrha obrade osobnih podataka


Voditelj obrađuje osobne podatke, koje ste mu pružili ili osobne podatke dobivene na temelju Vaše narudžbe, osobni podaci su neophodni za vršenje ugovora. 

Zakonski razlog obrade osobnih podataka je: 

a) primjena ugovora između Vas i Voditelja sukladno članku 6 st. 1 slovo b) GDPR,

b) opravdan interes Voditelja za provođenje izravnog marketinga (radi slanja trgovinskih notifikacija i newslettera) sukladno članku 6 st. 1 slovo f) GDPR,

c) Vaša suglasnost s obradom za svrhe provođenja izravnog marketinga (radi slanja trgovinskih notifikacija i newslettera) sukladno članku 6 st. 1 slovo f) GDPR u slučaju da nije ostvarena narudžba roba niti usluge.

Svrha obrade Vaših osobnih podataka je priprema Vaše narudžbe i ostvarenje prava i obveza, koje proizlaze iz ugovornog odnosa između Vas i Voditelja; tijekom naručivanja traženi su osobni podaci potrebni za uspješnu pripremu narudžbe (titula, ime, prezime, adresa prebivališta/adresa za dostavu, adresa e-pošte, broj telefona). Pružanje navedenih osobnih podataka pretpostavka je za sklapanje i vršenje ugovora, bez pružanja osobnih podataka nije moguće sklopiti ugovor ili ugovor od strane Voditelja izvršiti.  


Članak III.

Vrijeme obrade i pohrane osobnih podataka


Voditelj obrađuje i pohranjuje osobne podatke: 

 • na vrijeme neophodno za vršenje prava i obveza, koje proizlaze iz ugovornog odnosa između Vas i Voditelja te za ostvarenje prava sukladno ovim ugovornim odnosima (5 godina od prestanka ugovornog odnosa),
 • do opoziva suglasnosti s obradom osobnih podataka  za svrhe marketinga, najdulje 10 godina, ako su osobni podaci obrađeni na temelju suglasnosti. 


Nakon isteka vremena čuvanja osobnih podataka izvršitelj osobne podatke izbriše.


Članak IV.

Primatelji osobnih podataka


Primatelji osobnih podataka su osobe, koje sudjeluju u dostavi robe, vršenju uplata na temelju ugovora, osobe zadužene za vođenje web trgovine i druge usluge vezane uz vođenje web trgovine, osobe zadužene za usluge marketinga.

Voditelj ne namjerava pružati osobne podatke zemljama izvan Europske Unije ili međunarodnoj organizaciji. 


Članak V.

Prava dotične osobe – Vaša prava

Pod uvjetima određenima u GDPR imate:

 • pravo na pristup Vašim osobnim podacima,
 • pravo na ispravak osobnih podataka,
 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka,
 • pravo na brisanje osobnih podataka koje se vas tiču, uz pretpostavku da osobni podaci više nisu potrebni na svrhe na koje su se skupljali ili obrađivali; dotična osoba povuče privolu u skladu s kojom se obrada vrši, dotična osoba uloži prigovor na obradu osobnih podataka prema članku II. st. 11, osobni podaci su se obrađivali protuzakonito, razlog za brisanje je izvršenje obveza zakona, posebnog propisa ili međunarodnog ugovora koji obvezuje Slovačku Republiku ili su se osobni podaci skupljali u vezi s ponudom usluga informacijskog društva za osobu mlađu od 16 godina,
 • pravo na brisanje osobnih podataka uz pretpostavku da je njihova obrada potrebna: za ostvarenje prava na slobodu govora i na informacije, na zadovoljenje obveza sukladno zakonu, posebnom propisu ili međunarodnom ugovoru koji obvezuje Slovačku Republiku, ili za vršenje zadatka u javnom interesu ili prilikom vršenja javne vlasti od strane voditelja, iz razloga javnog interesa na području javnog zdravlja, u svrhe pohrane u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u svrhe statistike, ako je vjerojatno da pravo na brisanje onemogući ili na ozbiljan način oteža postizanje ciljeva tave obrade, ili za dokazivanje, ostvarivanje ili obranu zakonskih prava
 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka, ukoliko napadne ispravnost osobnih podataka prigovorom sukladnu članku II. st. 11, i to tijekom razdoblja kada je voditelju omogućeno provjeriti ispravnost osobnih podataka, obrada je protuzakonita i dotična osoba traži umjesto brisanja osobnih podataka ograničenje korištenja istih; voditelj više ne treba osobne podatke u svrhe obrade, ali ih treba dotična osoba radi dokazivanja, ostvarivanja ili obranu zakonskog prava; dotična osoba podnijela je prigovor na obradu osobnih podataka na temelju opravdanog prava voditelja, i to do ovjere, jesu li opravdani razlozi na strani voditelja značajniji od opravdanih razloga dotične osobe.
 • pravo na prenosivost podataka (t.j. stjecanje osobnih podataka koje je osoba pružila voditelju s pravom prenijeti te podatke drugom voditelju u uobičajenom obliku i strojno-čitljivom obliku uz pretpostavku da su osobni podaci dobiveni na temelju privole dotične osobe ili na temelju ugovora i obrada se vrši putem automatiziranih sredstava),
 • pravo bilo kada uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka iz razloga, koji se tiču Vaše konkretne situacije,
 • pravo bilo kada povući privolu s obradom osobnih podataka  ako je bila obrada osobnih podataka osnovana na ovom pravnom temelju,
 • pravo podnijeti prigovor Uredu na zaštitu osobnih podataka u slučaju da mislite da je povrijeđeno Vaše pravo na zaštitu osobnih podataka. 


Članak VI.

Posebne odredbe


Voditelj izjavljuje da je primio sve tehničke i organizacijske mjere za osiguranje osobnih podataka, prije svega tehničke mjere za osiguranje spremnika datoteka i spremnika osobnih podataka u pisanom obliku. 

Voditelj izjavljuje da osobnim podacima mogu pristupiti samo osobe, koje voditelj za to ovlasti. 


Članak VII.

Zaključne odredbe


Slanjem narudžbe putem web obrasca za naručivanje potvrđujete da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka.